close
臺灣之音立刻下載官方APP
開啟
:::

董監事會紀錄

    第九屆董事會紀錄
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
    第九屆監事會紀錄
 
 
 
 
     
    第八屆董監事聯席會會議紀錄
 
     
    第八屆董事會紀錄
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
    第八屆監事會紀錄
 
 
 
 
 
 
     
    第七屆董事會紀錄
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
    第七屆監事會紀錄
 
 
 
 
 
 
 
     
    第六屆董事會紀錄
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
    第六屆監事會紀錄
 
 
 
 
 
 
     
    第五屆董監事聯席會會議紀錄
 
     
    第五屆董事會紀錄
 
 
 
 
 
 
 
 
     
   
第五屆臨時董事會紀錄
 
 
 
 
 
     
   
第五屆監事會紀錄
 
 
 
 
 
 
 
 
     
    第四屆董事會紀錄
 
 
     
   
第四屆監事會紀錄